Tlesk Illustration


نشرِ تِلِسک

 

هنر نهادی‌ است، برپایه‌ی دستورالعمل‌ها و نشانگر‌‌هایی برای زیبِ زیستِ ساکنینِ سیاره، انتقالِ رده‌ای از عادی‌های غیرعادی، عادت به خرق عادت‌ها، تاش‌ها و تپش‌های نازکی میانِ بازتاب‌هایی از بخارِ سبکِ هستی و عبورِ زمان تا فرو روندگی و بلعندگی، سیرِ مسیری از بی‌مسیری‌ها و عادت به عادت‌نکردن‌ها. ثبت شمایل جهانی که کاش می‌شد جهان واقعْ آن شود، و نمایش نمایی از قلمرو آن خیالِ خیالی، بی‌که وعده‌ای سُست دهد یا با فریبیْ رازی از حقیقتی جعلی افشا کند: پس، تمام آن‌چه آشکار است، ناآشکار است. پنجره‌ای‌‌ست هنر، سو به تاکستانی با رنگ‌ و روی بنفش‌ و سبز؛ و دستی که به سویش می‌رود تا پنجره را بگشاید. در این گشایش چه اتفاقی می‌افتد؟ پنجره است که دستان گشاینده را از هم باز می‌کند و تاکستان که در انتظارِ خوشه‌چین است، از هر خوشهْ تکه‌‌های زرین و گُزیده را هبه می‌کند تا زیبایی‌هایی را که هست و جهات مشترک‌پسند دارد یا ندارد، پیدا کند. و در این تاکستان «تِلِسْکْ» خوشه‌ی کوچکِ انگور است، تکه‌ای از خوشه‌ها‌ی بزرگ و رسیده و چیدنی.

«نشر تِلِسک» با ایده‌ی تولید و انتشار آثاری در حوزه‌ی موسیقی، ادبیات و نمایش در قامت آن‌که به هنگام کَندنِ خوشه‌ها دقت می‌کند، به آن تاکستان طلایی نظر دارد و از پنجره‌ی اکنون خوشه‌هایی را برانداز می‌کند که قرار است در صف چیده‌شدن بمانند. ساخت، تولید و توزیع آلبوم‌های موسیقی و کتاب‌های شنیداری و نمایشی در عرصه‌ای نو از هنرهای دیجیتال و آمیخته با شیوه‌های بدیع پخش و فروش در بسترهای جدیدِ آنلاین و دیجیتال، علاوه بر عرصه‌های رایج همیشگی، تمرکزِ «تِلِسک» در تولید و انتشار آثار هنری است. در زمانه‌‌ای که فرهنگ و هنر گویی شاخه‌ای پژمرده و فسرده است که روزبه‌روز حیف و نحیف می‌شود، شاید «تِلِسک» مجال نفسی باشد، تا اثر هنری با مخاطب خسته‌‌ی خویش تپش‌های مشترکی بیابد و تبارِ «خود» و «خودها» را در کرانی جدید جست‌وجو کند.

غم زمانه که هیچ‌ش کران نمی‌بینم        دواش جز مِیِ‌ چون ارغوان نمی‌بینم

حافظ: ۷۱۶

TLESK 1