1
آن روزها، گذران، آفتاب می‌شود
19:10
2
فروغ
07:14
3
فلفل نبین چه ریزه
05:02
4
داستان پادشاه و پسرش
02:24
5
داستانی از مولانا
03:22
6
داستانی از بایزید
02:23
7
ابراهیم ادهم
08:37
8
بنشینم و صبر پیش گیرم-بخش نخست
19:49
9
Hungarian Dances
3:13
10
Day One
3:19
11
The Forgotten
5:08
12
Wind
4:03
13
Melting of Snow
5:48
14
Piano Sonata No. 8 Pathétique in C minor
7:20