داستان‌های بیدپای

گوینده: احسان چریکی

06 بهمن 1397

ترجمه‌ی دیگری از کلیله و دمنه

مترجم: محمد بن عبدالله بُخاری
مُصحح: پرویز ناتل خانلری
گوینده: احسان چریکی

پخش تمامی قطعه‌ها
1
دیباچه‌ی مترجم در توحید ۱
2
دیباچه‌ی مترجم در توحید ۲
3
دیباچه‌ی مترجم در توحید ۳
4
داستان برزوی بزشک که کتاب کلیله و دمنه از هندوستان
5
داستان برزوی بزشک که کتاب کلیله و دمنه از هندوستان
6
داستان برزوی بزشک که کتاب کلیله و دمنه از هندوستان
7
آغاز کتاب کلیله و دمنه
8
اول این داستان که برزوی بزشک در آغاز داستان بیفزود
9
اول این داستان که برزوی بزشک در آغاز داستان بیفزود
10
اول این داستان که برزوی بزشک در آغاز داستان بیفزود
11
اول این داستان که برزوی بزشک در آغاز داستان بیفزود
12
داستان شیر و گاو ۱
13
داستان شیر و گاو ۲
14
داستان شیر و گاو ۳
15
داستان شیر و گاو ۴
16
داستان شیر و گاو ۵
17
داستان دمنه که به کجا رسید ۱
18
داستان دمنه که به کجا رسید ۲
19
داستان کبوتر حمایلی و زاغ و موش و سنگ پشت و آهو ۱
20
داستان کبوتر حمایلی و زاغ و موش و سنگ پشت و آهو ۲