طاق‌های ضربی بغداد

عمر زیاد حکمت، نبیل یوسف شریداوی

17 شهریور 1397

قانون: عُمَر زیاد حکمت
بِندیر و دف: نبیل یوسف شریداوی

زمان نهایی اثر: ۴۵ دقیقه

پخش تمامی قطعه‌ها
1
حجازکار
2
راست
3
عجم
4
بیات
5
نهاوند
6
سه‌گاه
7
صبا
8
کرد
9
حجاز
10
مقامات