آوازهای پشت برگ‌ها

ارژنگ آقاجری

28 آذر 1397

کار و صدای ارژنگ آقاجری
شعرهای حسین رسائل

پخش تمامی قطعه‌ها
1
Track01
3:55
2
Track02
4:52
3
Track03
8:44
4
Track04
5:34
5
Track05
5:14
6
Track06
2:10
7
Track07
4:57